Servisní podmínky

Obecné informace o našich nabízených kurzech včetně kontaktů na naše instruktory

Servisní podmínky

Před objednávkou, resp. předáním, díla do servisu se předem seznamte se servisními podmínkami.
MachartMarine.cz
David Machart

Zhotovitel:

Machart Marine s.r.o. ,

se sídlem Ve Žlíbku 2483/73, Praha – Horní Počernice 

 Provozovna  technický  areál letiště Hosín, Hosín 196, 373 41 Hosín

zapsán podle §71 odst.2 živnostenského zákona u příslušného úřadu: Magistrát města České Budějovice.

Tyto servisní podmínky (dále jen také „SP“) upravují práva a povinnosti společnosti Machart Marine s.r.o. – odpovědná osoba David Machart jako Zhotovitele a třetí osoby jako Objednatele při objednávání, provádění a úhradě ceny oprav.

I.Preambule a vymezení pojmů

1.1. Tyto servisní podmínky se použijí za účelem opravy objednávané podnikajícími i nepodnikajícími osobami, bez ohledu na to, zda oprava souvisí či nesouvisí s podnikatelskou činností Objednatele.

1.2. Tyto „SP“ jsou závazné pro všechna plnění, která Zhotovitel má provést pro Objednatele. Zákazník podpisem zakázkového listu či učiněním internetové e-mailové objednávky stvrzuje seznámení s SP a jejich akceptaci.

1.3. Tyto SP jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných Zhotovitelem s Objednatelem a jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách Zhotovitele www.machartmarine.cz a v provozovnách příjmu zakázek v provozovně Zhotovitele.

1.4. „Zhotovitelem“ se rozumí společnost Machart Marine – David Machart, se sídlem Masarykova 983, Hluboká nad Vltavou zapsán podle §71 odst.2 živnostenského zákona u příslušného úřadu: Magistrát města České Budějovice. Přijímat věc k opravě jsou jménem Zhotovitele oprávněni pouze servisní poradci.

1.5. „Objednatelem“ či „Zákazníkem“ se rozumí osoba, která předala věc do opravy. Objednatel objednává opravu u Zhotovitele osobně nebo prostřednictvím Zástupce či pověřené osoby.

1.6. „Zástupcem objednatele“ se rozumí ten, kdo objednává opravu na účet Objednatele, zejména zmocněnec či zaměstnanec.

1.7. „Zakázkovým listem“ se rozumí smluvní formulář Zhotovitele, sloužící rovněž jako zápis o převzetí věci do opravy. Zakázkový list musí být při zadání opravy podepsán Objednatelem (jeho zástupcem) a Zhotovitelem. Osoba jednající za Objednatele je povinna se identifikovat Zhotoviteli za účelem řádného vyplnění zakázkového listu. Za účelem ověření totožnosti jednající osoby je jednající osoba povinna předložit Zhotoviteli průkaz totožnosti občanský průkaz či cestovní pas. 1.8.„Smlouvou“ se rozumí smlouva o opravě uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem za podmínek upravených těmito Servisními podmínkami. Smlouvu uzavírá Objednatel se Zhotovitelem písemně ve formě zakázkového listu s navrhovaným předmětem plnění/ opravy dle pokynu Objednatele/Zákazníka. Podpisem pověřeného zaměstnance Zhotovitele dojde k akceptaci návrhu.

1.9. „Věcí“ se dle těchto Sevisních podmínek rozumí lodní motor, loď, loď se zabudovaným motorem, lodní přívěs, lodní příslušenství, lodní elektronika, včetně části lodi či strojů (zejména motory, případně části motorů či jiné komponenty s tím související), které jsou dle požadavku Objednatele předmětem opravy u Zhotovitele.

1.10. „Provozovnou zhotovitele“ se rozumí provozovna na adrese Hosín 196, 373 41 Hosín.

1.11. „Kontaktními údaji Zhotovitele“ se rozumí vedle adresy provozovny e-mail: machartmarine@email.cz, telefon: 777 834 716

1.12. Každou změnu smlouvy musí Objednatel a Zákazník písemně potvrdit v souladu s těmito SP, jinak je změna neplatná. To neplatí v případě, kdy Objednatel v zakázkovém listu vysloví souhlas s jednáním formou e- mailové korespondence.

1.13. Při repasi komponentů výměnným způsobem není dodavatel povinen vracet staré poškozené náhradní díly a dodávat výdejku použitého materiálu.

II.Vznik smluvního vztahu

2.1. Smlouva o opravě, jejímž předmětem je dohoda Zhotovitele a Objednatele o provedení opravy vzniká a je závazná pro obě smluvní strany od okamžiku, kdy Zákazník podepíše zakázkový list, který odkazuje na tyto SP. Znění těchto podmínek tvoří zpravidla přílohu zákazového listu.

2.2. Má se za to, že každý, kdo předá věc k opravě a učiní objednávku, je jako Objednatel oprávněn jednat. Osoba činící objednávku osobně je povinna se Zhotoviteli identifikovat. Vystupuje-li jménem Objednatele jeho zástupce či zaměstnanec, má se za to, že tato osoba je Objednatelem pověřena objednáním a dalším právním jednáním ve věci opravy. Pokud Objednatel popře zastoupení, osoba, která určila objednávku, vstupuje do povinnosti Objednatele a podpisem zakázkového listu na sebe bere závazek, že uspokojí veškeré budoucí závazky/dluhy Objednatele z této smlouvy, bude-li k tomu Zhotovitelem vyzván.

2.3. Zhotovitel je oprávněn ověřit při zadávání opravy totožnost osoby jednající za Objednatele dle průkazu totožnosti a v rámci zákonných limitů identifikaci evidovat, v případě odmítnutí identifikace není povinen věc do opravy přijmout a potvrdit zakázkový list.

2.4. S ohledem na charakter požadovaného díla Objednatel, pokud je spotřebitelem dle zákona č. 89/2012 Sb., současně souhlasí s tím, aby se zahájením díla/ opravy byla započato bezprostředně po uzavření smlouvy. Objednatel – spotřebitel bere na vědomí, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

III.Cena opravy

3.1. Je-li možné při převzetí věci do opravy dle Objednatele popsané závady stanovit předběžnou cenu opravy, musí být tato cena jako předběžná uvedena v Zakázkovém listě nebo ji Zhotovitel předběžně stanoví dodatečně po demontáži. Tato cena není konečná a je pouze přibližná. Cena je stanovena podle ceníku servisních úkonů, náhradních dílů a materiálu spotřebovaného při opravě, odpovídající skutečně provedenému dílu. Cena prací neobsažených v ceníku musí být uvedena zvlášť. Ceník servisních úkonů je k nahlédnutí v provozovně Zhotovitele.

3.2. Není-li možné při zadání opravy stanovit předběžnou cenu, musí být tato skutečnost vyznačena v Zakázkovém listu. Předběžná cena pak musí být písemně sdělena Zákazníkovi po ohledání stavu věci. Stejný postup se použije pro případ, že kromě Objednatelem uvedených vad budou zjištěny nutné opravy nad původně předpokládaný rozsah. Objednatel je povinen se bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit k odhadované ceně či novému rozsahu opravy. Neodsouhlasí-li Objednatel cenu do 24 hodin od vyrozumění o odhadované ceně, Zhotovitel opravu neprovede a Objednateli vzniká povinnost si věc převzít. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli provedenou demontáž, prohlídku, případně opravy již provedené, dle původní zakázky.

3.3. Požaduje-li Objednatel při zadávání zakázky závazné cenové údaje, vypracuje Zhotovitel rozpočet nákladů pouze po demontáži a důkladném proměření všech komponentů souvisejících s požadovanou opravou.V rozpočtu uvede Zhotovitel náklady na práci a potřebné náhradní díly s příslušným cenovým údajem. Rozpočet se vystavuje s výhradou, že není zaručena jeho úplnost co do prací, jejichž potřeba se objeví až v průběhu plnění zakázky. Zhotovitel je takto zpracovaným rozpočtem co do ceny prací vněm zahrnutých vázán po dobu 3 týdnů od jeho vystavení. Není-li v této vtéto lhůtě započato splněním oprav z důvodu na straně Objednatele, platí po uplynutí 3 týdnů takto zpracovaný rozpočet pouze za cenu určenou odhadem dle předchozích ustanovení čl. III.

3.4. Objednatel je srozuměn s tím, že v případě, že neodsouhlasí provedení opravy a bude požadovat zpětné smontování věci, je tento úkon zpoplatněn dle ceníku Zhotovitele. Současně je Objednatel srozuměn s tím, že i po smontování nelze věc uvést do původního stavu.

3.5. Pokud si Objednatel věc do tří pracovních dnů od vyrozumění nepřevezme, vzniká Zhotoviteli za další dny skladování nárok na úhradu parkovného/skladného dle ceníku Zhotovitele. Objednatel akceptuje změnu smlouvy při zdůvodněném navýšení ceny předběžně stanovené o 10 %. Pokud při demontáži nebo provádění oprav Zhotovitel zjistí, že konečná cena opravy bude o více než 10 % vyšší než předběžná cena opravy, informuje Objednatele o nové ceně a s provedením opravy vyčká na písemné potvrzení nově stanovené ceny ze strany Objednatele. Pokud Objednatel s navýšením ceny nevysloví do 24 hodin souhlas, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy zcela nebo v rozsahu nad původní zakázku. Provedené práce, spotřebovaný materiál a díly již zamontované, jejichž demontáž a další použití není možné, hradí v takovém případě Objednatel. Objednatel je povinen si věc z opravy převzít do tří pracovních dnů od doručení odstoupení Zhotovitele. Pokud si Objednatel věc do tří pracovních dnů od vyrozumění nepřevezme, vzniká Zhotoviteli za další dny skladování nárok na úhradu parkovného/skladného dle ceníku Zhotovitele.

3.6. Písemné sdělení, jímž Objednatel akceptuje nově stanovenou cenu, se stává přílohou Zakázkového listu. Při převzetí opravy Objednatel potvrdí nově stanovenou cenu podpisem předběžného rozpočtu, případně podpisem daňového dokladu.

3.7. Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli úhradu zálohy ve výši až 70% předpokládané ceny + DPH.

3.8. Pokud nebude záloha uhrazena do 5 pracovních dnů, ruší se původně sjednaný termín k provedení opravy / zakoupení náhradních dílů. O novém termínu provedení opravy Zhotovitel informuje Objednatele do 5 pracovních dnů ode dne o obdržení zálohy.

IV.Rozsah a provedení opravy

4.1. Oprava bude provedena v rozsahu a v termínu uvedeném v zakázkovém listu, případně emailové objednávce akceptované Zhotovitelem.

4.2. Podpisem zakázkového listu či cenové nabídky eventuálně e-mailovou objednávkou Objednatel stvrdí, že byl Zhotovitelem upozorněn na možnost zakoupení nových důležitých točivých dílů (kliková hřídel, ojnice, vačka) a problematických dílů jako blok motoru a hlavy válců.

4.3. Vyjde-li při provádění opravy najevo potřeba provedení jiné nebo dodatečné opravy, upozorní Zhotovitel na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně Objednatele. V případě změny rozsahu a pracnosti opravy je Zhotovitel oprávněn podle potřeby prodloužit termín, o čemž Objednatele vyrozumí.

4.4. V případě, že oprava věci byla provedena, je Zhotovitel oprávněn v rámci opravy provést s danou věcí zkušební jízdy či zkoušku funkčnosti (před a po opravě) v rozsahu přiměřeném prováděné opravě.

4.5. Objednatel je povinen předem uvést do zakázkového listu, že mu má být vrácen vyměněný poškozený díl nebo součástka. Jinak tyto komponenty přenechává do vlastnictví Zhotovitele jako použitý materiál bez hodnoty.

4.6. Objednatel je povinen převzít věc z provozovny Zhotovitele v den uvedený na Zakázkovém listě nebo v pozdější dohodnutý den. Při provádění opravy u Objednatele přebírá Objednatel opravu podpisem na zakázkovém listu. Nevyzvedne-li si Objednatel věc z opravy ve sjednaném termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli poplatek za uskladnění/ parkovné. Zároveň na Objednatele přechází riziko nahodilé škody nebo poškození věci.

4.7. Objednatel si je plně vědom, že byl podrobně obeznámen s rozsahem opravy a vyhotovení díla dle navržené předběžné nabídky, u které měl možnost se vyjádřit a říci si, jaké upřesnění by si přál k dané opravě a případné další dodání dílů nad stanovený rozpočet. Ze strany Zhotovitele na výslovné přání zákazníka, lze vždy přepracovat rozpočet opravy, dle jeho požadavků, za které si svým tvrzením stojí a zodpovídá. Je si také vědom, že díly, které jsou zpětně montovány z důvodu úspory za opravu (může být pro motor jako takový nevhodné), avšak je to jeho výslovné přání a tím přebírá odpovědnost za případné poruchy těchto zpětně montovaných dílů a úkonů s tím spojených. Objednatel vždy musí stvrdit předběžný rozpočet svým podpisem a případně razítkem dané firmy, která si tuto odpovědnost přebírá.

4.8. K výzvě Zhotovitele je osoba přebírající opravu povinna předložit originál zakázkového listu,případně prokázat při převzetí věci svoji totožnost. Přebírá-li opravu jménem Objednatele jiná osoba,než která opravu objednala, je povinna se Zhotoviteli identifikovat.

V.Termín dokončení opravy

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet termín dokončení oprav, který byl v zakázkovém listě označen jako závazný. Pokud není v zakázkovém listu uveden, řídí se vše dle telefonického a elektronického ujednání.

5.2. Pokud se změní rozsah prací oproti původnímu zadání zakázky, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je Zhotovitel povinen sdělit zákazníkovi nový termín dokončení s udáním důvodu, pro který nebylo možné původně sjednaný termín dodržet, bez zbytečného odkladu poté, co tuto skutečnost zjistí.

VI.Úhrada ceny opravy

6.1. Předmět opravy bude Objednateli z opravy vydán až po uhrazení úplné ceny opravy.

6.2. Zhotovitel je oprávněn umožnit Objednateli, zejména v případě dlouhodobé spolupráce, úhradu ceny za opravu později než při vydání. V takovém případě, pokud nebude ujednáno jinak, hradí Objednatel cenu na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem se splatností 10. kalendářních dnů ode dne vystavení.

6.3. Objednatel souhlasí s tím, aby mu daňový doklad byl zaslán elektronicky, pokud jej neobdržel při převzetí věci z opravy.

6.4. V případě prodlení s úhradou ceny za opravu je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

6.5. Všechny náhradní díly, výměnné díly a příslušenství použité při provádění zakázky zůstávají ve vlastnictví Zhotovitele až do okamžiku úplného uhrazení ceny zakázky.

6.6. Díly, které byly při provádění zakázky nahrazeny novými díly či agregáty, přecházejí převzetím předmětu zakázky Zákazníkem do vlastnictví Zhotovitele, nebylo-li písemně sjednáno jinak.

VII. Zadržovací právo a svémocný prodej

7.1. Dodavatel je oprávněn zadržet předmět zakázky k zajištění své pohledávky za Zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit i vzhledem k pohledávkám z dříve provedených prací, dodávek náhradních dílů a jiných plnění.

7.2. V případě uplatnění zadržovacího práva Dodavatel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Zákazníka o zadržení předmětu zakázky a jeho důvodech.

7.3. Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky anebo vydáním zadrženého předmětu zakázky Zákazníkovi oproti poskytnutí jiné formy Dodavatelem odsouhlasené jistoty.

7.4. Nevyzvedne-li si Objednatel věc z opravy může Zhotovitel přistoupit k svémocnému prodeji dle § 2609 zákona č. 89/2012 Sb..

VIII. Odpovědnost za vady

8.1. Odpovědnost Zhotovitele za vady díla/opravy se jinak řídí ustanoveními § 2615 a násl. Občanského zákoníku. Objednatel bere na vědomí, že soud nepřizná Objednateli práva z vadného plnění, neoznámí-li Objednatel vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil či při náležité odborné péči měl zjistit, nejpozději do 2 let od předání opravy.

8.2. Objednatel je povinen podle možnosti věc při převzetí z opravy co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o funkčnosti věci. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z ceny nebo d) odstoupit od smlouvy.

8.3. Objednatel sdělí Zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele, to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Objednatel volbu způsobu odstranění podstatné vady včas, má Objednatel práva jako při vadném plnění nepodstatným způsobem.

8.4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Dokud Objednatel neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Zhotovitel dodat to, co chybí. Jiné vady může Zhotovitel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.

8.5. Neodstraní-li Zhotovitel vadu včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Objednatel požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele.

8.6. Odpovědnost za vady se uplatňuje v provozovně Zhotovitele či písemně, a to pomocí reklamačního formuláře. Pokud oprava probíhala v provozovně Zhotovitele, je Objednatel povinen předmět opravy dodat Zhotoviteli na jeho provozovnu.

8.7. Reklamace může být Zhotovitel zamítnuta zejména v těchto případech: a) Neprojeví-li se reklamovaná vada během testů a objednatel nebude schopen bezprostředně vadu viditelně před Zhotovitelem demonstrovat b) Je-li příčinou vady nedodržení pokynů uvedených Zhotovitelem v protokolu o opravě věci c) Je-li příčinou vady znečištění zařízení nebo zanedbání periodické údržby zařízení d) Došlo-li k využívání zařízení mezi uplatněním reklamace a provedenou diagnostikou e) Nesouvisí-li příčina reklamované vady přímo s provedenou opravou f) Je-li vada způsobené běžným opotřebením nebo jiným běžným stárnutím g) Bylo-li zboží neodborně namontováno třetími osobami.

8.8. Na smluvní vztah založený mezi objednatel/zákazníkem a společností se neaplikují ust. § 2101 odst. 1 věta druhá a věta třetí a dále ust. § 2108 občanského zákoníku.

IX.Výjimky z odpovědnosti Zhotovitele

9.1. Objednatel bere na vědomí, že pokud nepožadoval výměnu nových důležitých točivých dílů (kliková hřídel, ojnice, vačka) a problematických dílů jako blok motoru a hlavy válců, může dojít při zpětné montáži těchto použitých dílů k jejich prasknutí. V takovém případě Zhotovitel neodpovídá za případné poškození (prasknutí) některých z těchto komponentů (dílů) a následné větší poškození motoru nebo úplného poškození.

9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady u veškerých nestandardních oprav provedených na výslovné

nařízení Objednatele, pokud Zhotovitel Objednatele upozorní, že provedení opravy v rozsahu či způsobem požadovaném Objednatelem je svou povahou nevhodný, protože pouze částečná oprava může vyvolat poruchu neopravených částí a Objednatel přes toto upozornění na

provedení pouze částečné opravy či na provedení díla za použití svých náhradních dílů, věcí, materiálu, zpětném montováním dílů trvá.

9.3. Objednatel bere na vědomí, že pokud si bude tzv. dokompletovávat polomotor nebo motor odebraný u Zhotovitele, který není předmazán na klikové hřídeli, musí takto učinit sám Objednatel.

9.4. S ohledem na charakter opravy zhotovitel nenese odpovědnost za případné prasknutí zpětně montovaných dílů po renovaci – kliková hřídel, ojnice, blok motoru, hlavy válců, sací + výfukový ventil a obal současně s rotorem turbodmychadel a tělesa vstřikovačů, vstřikovacích čerpadel a vysokotlakých pump.

9.5. Dále při montáži motoru, nebo montáže do vozidla/stroje Zhotovitel neodpovídá za původní hadice sání a chlazení včetně chladící a palivové soustavy, zpětně montovaný spoj. mat. -matice / šrouby, elektroinstalace, čidla, snímače a agregáty zpětně montované na výslovné nařízení Objednatele. V těchto případech Zhotovitel neodpovídá za poruchy nebo vady způsobené špatnou konstrukcí materiálu a konstruktérem věci. Dále Zhotovitel neodpovídá za případnou netěsnost simerinků na broušených vývodech / pohonech a klikových hřídelí.

9.6. U oprav na zakázku Zhotovitel neodpovídá za únavu materiálu a dodané díly Objednatelem, včetně veškerých šroubových spojů a matic, které nejsou vypsány na zakázce, nebo faktuře přiložené k předávacímu protokolu.

9.7. Odpovědnost za vady zaniká, pokud Objednatel zasáhl do opravy provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu Zhotovitele.

9.8. Pokud byl Objednateli opravován polomotor a kompletaci si prováděl sám (popřípadě jiná firma) a bude zjištěno nadměrné použití těsnícího tmelu na dosedacích plochách motoru, nebude uznána odpovědnost na případné zadření jakýchkoliv točivých a kluzných ploch v motoru.

X.Povinnosti Objednatele

10.1. Objednatel bere na vědomí, že před montáží věci (motoru/polomotoru), který si dokompletovává Objednatel do stroje je třeba zajistit tyto úkony: vyměnit vzduchový filtr, zkontrolovat a řádně pročistit nasávací soustavu motoru, zajistit výměnu předchladiče vzduchu za nový, či opravu snovou vložkou, u motorů, které jsou chlazeny kapalinou, je nutné provést taktéž výměnu chladiče za nový či opravu snovou vložkou v odborné dílně, aby bylo dostatečné chlazení motoru a provést výměnu viskospojky vrtule chlazení.

10.2. Obsluha motoru/lodi je povinna ihned při jakékoliv závadě provést okamžité odstavení motoru. V případě,že tak neučiní a bude zjištěno vznik více poškození, než byla samotná závada, zhotovitel neodpovídá za nově vzniklé poškození.

XI.Závěrečná ustanovení

  1. Zhotovitel si vyhrazuje právo znění SP kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Změna SP se nedotýká již objednaných oprav.
  2. Servisní podmínky objednatel/zákazníka se tímto výslovně vylučují.
  3. Veškeré případné spory vyplývající z uzavřených smluv mezi objednatelem/zákazníkem a zhotovitelem a souvisejících obchodů budou rozhodovány soudem příslušným dle adresy sídla zhotovitele.
  4. Písemným jednáním, vyrozuměním, písemným schválením apod. se v těchto SP rozumí jednání, vyrozumění, schválení apod. učiněné písemně s podpisem nebo e-mailem. Byla-li zpráva odeslána z e-mailové adresy sdělené Objednatelem v zakázkovém listu, nemůže se Objednatel/Zákazník dovolávat zneužití e-mailové adresy.
  5. Otázky těmito SP výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)
  6. Objednatel/zákazník přebírá podle § 2620 odst.2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
  7. Objednatel/zákazník uzavřením smlouvy/objednávky výslovně potvrzuje, že se zněním těchto SP seznámil, že si je přečetl, a že žádné z jejich ujednání nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně očekávat.
  8. Objednatel/Zákazník, který je podnikatelem, prohlašuje, že se v případě této smlouvy nejedná o tzv. smlouvu uzavíranou adhézním způsobem. Smluvní strany pro odstranění pochybností v souladu s ust. § 1801 občanského zákoníku sjednávají, že ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se na tuto smlouvu nepoužijí.
  9. Tyto SP nabývají účinnosti dne 01.11.2019.